Algemene voorwaarden Particulieren

Artikel 1  Geldigheid van deze voorwaarden.

1‑1   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Electric Comfort , gevestigd te Lettele, hierna te noemen Electric Comfort, gesloten overeenkomsten. Voorts zijn deze voorwaarden van toepassing op alle door Electric Comfort uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen, voor zover partijen niet uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.

1‑2   Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Electric Comfort voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1‑3   Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij en indien voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 2  Aangenomen werk.

2‑1   Alle offertes ten aanzien van aangenomen werk geschieden volgens een gelijktijdige ingediende volledige omschrijving, eventueel met tekening(en). Geringe (maat)afwijkingen zijn geen belemmering voor betaling.

2‑2   Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de opgegeven maten, tekening(en) en bepalingen van de overeenkomst, zulks met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel.

2‑3   Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn aanbiedingen geldig tot 30 dagen na dagtekening.

Artikel 3  Aanbiedingen.

3‑1   Alle overige aanbiedingen en / of offertes c.q. prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uit de offerte uitdrukkelijk anders blijkt. Alle offertes zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening. Indien binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte een overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Electric Comfort gerechtigd het aanbod in te trekken, dan wel de aangeboden prijzen en andere condities te wijzigen.

3‑2   Toezending van offertes, prijsopgaven en/of (andere) documentatie verplicht Electric Comfort niet tot acceptatie van de opdracht.

3‑3   Aanvullingen en / of afwijkingen van onderhavige voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen en hebben uitsluitend rechtsgeldigheid voor de toepasselijke overeenkomst. Dergelijk aanvullingen en / of afwijkingen zijn niet van toepassing op andere overeenkomsten.

3‑4   Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is Electric Comfort gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek Electric Comfort de offerte uitbracht in rekening te brengen, indien Electric Comfort dat voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.

Artikel 4  Overeenkomst.

4‑1   De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend zijdens Electric Comfort door schriftelijke bevestiging van Electric Comfort.

4‑2   Elke met Electric Comfort aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.

4‑3   Opdrachtgever zal toestaan dat Electric Comfort zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Electric Comfort zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.

4‑4   Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Electric Comfort bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

4‑5   Het risico van vergissingen en / of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen is geheel voor rekening van de opdrachtgever.

4‑6   Wijzigingen met betrekking tot de inhoud der overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk bevestigd zijn door Electric Comfort.

4‑7   Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd dan geeft zulks opdrachtgever geen claims t.a.v. de langere tijdsduur van de opdracht.

Artikel 5  Aanbetaling.

Electric Comfort is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomsten een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Electric Comfort de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling.

Artikel 6  Uitbesteding werk aan derden.

Electric Comfort heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 7  Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Electric Comfort binden de laatste niet, voor zover ze door Electric Comfort niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 8  Intellectuele eigendomsrechten.

8‑1   De intellectuele eigendomsrechten op alle door Electric Comfort verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, offertes, schetsen en modellen worden uitdrukkelijk door Electric Comfort voorbehouden. Deze zaken blijven onvervreemdbaar eigendom van Electric Comfort en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Electric Comfort niet worden gekopieerd, openbaar gemaakt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld danwel op enigerlei andere wijze te worden gebruikt.

8‑2   De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, offertes, schetsen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Electric Comfort en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

8‑3   Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd Electric Comfort zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 9  Tekeningen.

9‑1   Het is niet toegestaan bij de aanvaarding van enig werk gebruik te maken van Electric Comfort zijn adviezen, ontwerpen en tekeningen, behoudens dan wanneer met hem schriftelijk overeenstemming daarover is bereikt of het werk door hem wordt uitgevoerd. Ontwerpen en tekeningen blijven Electric Comfort zijn eigendom.

9‑2   Als Electric Comfort opdrachten heeft aanvaard, die redelijkerwijs gebaseerd zijn op aan Electric Comfort verstrekte tekeningen, berekeningen en aanwijzingen of andere gegevens, geschiedt deze aanvaarding steeds onder de voorwaarde dat de door Electric Comfort te verrichten werkzaamheden dien overeenkomstig kunnen worden uitgevoerd.

9‑3   De adviezen van Electric Comfort ten aanzien van het aanbrengen of treffen van voorzieningen in verband met door hem te leveren producten of te verrichten diensten zijn vrijblijvend. Electric Comfort is niet verantwoordelijk voor technische of bouwkundige voorzieningen die op verzoek of in opdracht zijn of worden uitgevoerd aan of in verband met Electric Comfort zijn producten en diensten.

Artikel 10  Leveringstermijnen.

10‑1 De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige oplevering dient de opdrachtgever Electric Comfort schriftelijk in gebreke te stellen.

10‑2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Electric Comfort zijn om de werkzaamheden ter hand te nemen.

10‑3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 11  Prijzen.

11‑1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

11‑2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

11‑3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactieprijs zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsfluctuatie het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voorvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

11‑4 Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen zullen worden verrekend.

Artikel 12  Aansprakelijkheid.

12‑1 Electric Comfort is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

 1. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
 2. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
 3. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
 4. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge mechanische, chemische en biologische invloeden van buitenaf;
 5. Normale slijtage van de geleverde zaken ten gevolge van het dagelijks gebruik;
 6. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

12‑2 Electric Comfort is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de netto factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Electric Comfort of van hen, die door hem te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.

12‑3 Electric Comfort is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien Electric Comfort is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

12‑4 Electric Comfort zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf‑ en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden tenzij sprake is van opzet dan wel grove schuld zijnerzijds.

12-5 De aansprakelijkheid van Electric Comfort, voor zover deze door de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekering gedane uitkering.

12-6 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Electric Comfort beperkt tot maximaal de netto factuurwaarde.

12‑7 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Electric Comfort.

12‑8 Alle schade ontstaan door kabel‑ en / of leidingbreuk komen voor rekening van de opdrachtgever zonder beperkende bepalingen. Bij de opdracht tot het doen van grondwerkzaamheden is de opdrachtgever verplicht alle kabels en leidingen, die in de grond liggen schriftelijk op tekening te vermelden. Tijdens de grondwerkzaamheden is de opdrachtgever verplicht de nodige hulp te verlenen bij het opsporen van kabels en leidingen.

12‑9 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Electric Comfort in verband met de uitvoering van de opdracht, in ieder geval één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Voormelde vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever dienen binnen voormelde termijn schriftelijk aan Electric Comfort te zijn gemeld.

12‑10         De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade

te wijten is aan opzet of grove schuld van Electric Comfort of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 13  Verplichtingen van Electric Comfort.

13‑1 Electric Comfort zal het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst en naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed en deugdelijk werk uitvoeren.

13‑2 Electric Comfort aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend.

Artikel 14  Verplichtingen van de opdrachtgever.

14‑1 De opdrachtgever, hieronder tevens begrepen haar medewerkers, verstrekt tijdig alle documenten en gegevens, zoals navolgend doch niet limitatief aangegeven onder sub a tot en met e, die benodigd zijn voor een correcte uitvoering van de opdracht.

 1. Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), zonodig in overleg met Electric Comfort.
 2. Over het terrein q. de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd.
 3. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen.
 4. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie.
 5. Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen in muren enzovoort.

14‑2 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle gegevens.

14‑3 De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor het verzorgen van een KLIC-melding en het

opsporen en markeren van ondergrondse kabels en leidingen en deze melding en bijbehorende tekeningen e.d. aan Electric Comfort te overleggen.

14‑4 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas en elektriciteit, alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen.

14‑5 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.

14‑6 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Electric Comfort voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 15  Wijziging van de opdracht.

15‑1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

15‑2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Electric Comfort ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

15‑3 Aangebrachte wijzigingen en / of aanvullingen kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd danwel voltooiing van de uitvoering door Electric Comfort wordt overschreden, hetgeen door de opdrachtgever wordt aanvaard.

15‑4 Indien tijdens de uitvoering blijkt dat het werk -door een niet aan Electric Comfort te wijten oorzaak- slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, is Electric Comfort gehouden de noodzakelijke geachte wijzigingen in de uitvoering terstond ter kennis van de opdrachtgever te brengen en na overleg met deze uit te voeren.

Artikel 16  Meer‑ en minderwerk.

16‑1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

16‑2 De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van Electric Comfort op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.

16‑3 Door Electric Comfort te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 17  Materialen.

17‑1 Alle te verwerken materialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.

17‑2 Electric Comfort stelt de opdrachtgever in de gelegenheid de materialen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeengekomen monsters) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. Electric Comfort is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.

17‑3 De opdrachtgever is bevoegd de materialen door derden te laten onderzoeken, zulks in overleg met Electric Comfort, de daaraan verbonden kosten komen voor rekening van opdrachtgever, behalve ingeval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van Electric Comfort komen. Materialen welke door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld worden geacht te zijn goedgekeurd.

17‑4 De uit het werk komende materialen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat deze ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere materialen zullen door Electric Comfort tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden afgevoerd, en kunnen desgewenst aan Electric Comfort toevallen, eventueel onder gehoudenheid van een billijke verrekening.

17‑5 Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door Electric Comfort doorgeleverde materialen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 18  Annuleren.

18‑1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Electric Comfort reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be‑ of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij voorts jegens Electric Comfort gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Electric Comfort als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever vrijwaart Electric Comfort tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.

18‑2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Electric Comfort zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

18‑3 Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden is nimmer argument om een gegeven opdracht te annuleren, tenzij tussen opdrachtgever en Electric Comfort schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 19  Overmacht.

19‑1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Electric Comfort of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Electric Comfort, ex‑ en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Electric Comfort, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Electric Comfort overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

19‑2 Electric Comfort is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 20  Oplevering.

20‑1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Electric Comfort dit de opdrachtgever schriftelijk heeft medegedeeld, dan wel na verloop van 8 dagen nadat Electric Comfort schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is, en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen of de opdrachtgever het geïnstalleerde en / of uitgevoerde werk in gebruik heeft genomen.

20‑2 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke Electric Comfort niet kan worden aangerekend, zoals meerwerk, onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het vorig artikel “Overmacht” genoemd.

Artikel 21  Reclame.

21‑1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk en / of de goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Electric Comfort terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

21‑2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van levering c.q. oplevering Electric Comfort schriftelijk per aangetekend schrijven wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

21‑3 Electric Comfort dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

21‑4 Indien de reclame naar het oordeel van Electric Comfort juist is, zal Electric Comfort hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand, zulks ter beoordeling van Electric Comfort.

Artikel 22  Garantie.

22‑1 Na de oplevering garandeert Electric Comfort de goede werking, alsmede de deugdelijkheid van materialen en constructie tot een jaar na de oplevering.

22‑2 Electric Comfort zal niet gehouden zijn deze garantie gestand te doen in de volgende omstandigheden:

 1. Indien door anderen dan Electric Comfort of zijn personeel werkzaamheden aan de installatie zijn of worden verricht;
 2. Indien Electric Comfort tijdig te kennen heeft gegeven zich niet te kunnen verenigen met een aan Electric Comfort door de opdrachtgever voorgeschreven keuze van materiaal en / of werkwijze;
 3. Indien gebreken van de installatie het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of verzuim van de zijde van de opdrachtgever of zijn personeel;
 4. Indien de installatie niet wordt gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming;
 5. Indien de gebreken van de installatie het gevolg zijn van ondeugdelijke materialen of onderdelen, die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

22‑3 Het voldoen aan de garantieverplichting en het verlopen van de garantietermijn sluiten elke vordering tot herstel of tot vergoeding van kosten en schade, mede uit hoofde van later aan de dag opgetreden gebreken, uit.

22‑4 Indien Electric Comfort ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen vervangt, worden de vervangen onderdelen eigendom van Electric Comfort.

22‑5 Indien door de opdrachtgever is bedongen dat bepaalde materialen of onderdelen geleverd worden door met name genoemde fabrikanten of leveranciers zal Electric Comfort niet gehouden zijn tot een verder gaande verantwoordelijkheid of langere garantietermijn dan de fabrikant of de leverancier van deze onderdelen of materialen bereid is jegens Electric Comfort te aanvaarden.

22‑6 Door Electric Comfort geleverde goederen en producten alsmede nieuwe onderdelen, worden gegarandeerd in overeenstemming met de daarop gegeven fabrieksgarantie.

Artikel 23  Eigendomsvoorbehoud.

23‑1 Zolang Electric Comfort geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Electric Comfort.

23‑2 Electric Comfort heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

23‑3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 24  Wanprestatie en ontbinding.

24‑1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Electric Comfort ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

24‑2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

 1. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Electric Comfort heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 2. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
 3. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
 4. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

24‑3 Electric Comfort is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Electric Comfort reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Electric Comfort op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 25  Betaling.

25‑1 Betalingen dienen contant te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

25‑2 Klachten of bezwaren over de factuur(en) c.q. werkzaamheden dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Electric Comfort te worden ingediend.

25‑3 Klachten of bezwaren over de factuur(en) c.q. werkzaamheden schorten de betalingsverplichting niet op.

25‑4 Electric Comfort is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van de vervaltermijn van de factuurdatum.

25‑5 Electric Comfort is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II, voor vorderingen met de betaling waarvan de schuldenaar voor 1 juli 2012 in verzuim verkeert.  Voor vorderingen met de betaling waarvan de schuldenaar, zijnde een natuurlijk persoon, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, na 1 juli 2012 in verzuim verkeert gelden de wettelijke tarieven.

Artikel 26  Toepasselijk recht.

Op alle door Electric Comfort gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 27  Geschillen.

27‑1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Electric Comfort, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

27‑2 Partijen kunnen schriftelijk een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage overeenkomen.

Artikel 28  Wijziging van de voorwaarden.

Electric Comfort is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Electric Comfort zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem/haar de wijziging is medegedeeld.